Patendibüroo Koitel

Rahaline toetus 2022
 
 LEIUTIS
 
patent
 kasulik mudel
 KAUBAMÄRK
 
domeeninimi
 geograafiline tähis
 TÖÖSTUSDISAINI-
 LAHENDUS
 
 KONSULTATSIOON
 TOETUSED
 HINNAPÄRING
 PARTNERLUS
 
 KONTAKT
 
blanketid
 seadusandlus
 patendivolinikud
I. Tallinna linna tööstusomandi esemetele patendikaitse vormistamise toetus – nn. patenditoetus

II. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) toetused

    1. Innovatsiooniosakud

    2. Teadmiste ja oskuste arendamise toetus

    3. Stardi- ja kasvutoetuse programm

    4. Ekspordi arendamise toetus

    5. Arendustöötaja kaasamise toetamine

    6. Tootearenduse toetus

Eesmärk on:
-     kasvatada Eesti ettevõtjate käivet, sh ekspordikäivet;
-     motiveerida looma uusi kõrge lisandväärtusega tooteid ja teenuseid.
 
Toetuse taotlejaks võib olla: 
- Eesti äriregistrisse kantud ettevõtetele tootearenduse või rakendusuuringu ettevalmistamiseks, tootearenduse jaoks vajaliku rakendusuuringu tegemiseks ning tootearenduseks;
- teadusasutustele rakendusuuringu ettevalmistamiseks ja rakendusuuringuks.

Eeluuring:
- projekti elluviivate töötajate personalikulud;
- projekti elluviivate töötajate lähetustega seotud majutus- ja transpordikulud ning päevarahad vastavalt  töölähetuse kulude määrusele;
- eeluuringu käigus teenusena sisseostetava tegevuse kulud;
- eeluuringuga seotud rakendusuuringu või tootearenduse projekti taotluse esitamisega kaasnevad tõlkekulud.

Rakendusuuring ja tootearendus:
- projekti elluviivate töötajate personalikulud
- projekti elluviivate töötajate lähetustega seotud majutus- ja transpordikulud ning päevarahad vastavalt  töölähetuse kulude määrusele;
kulud, sealhulgas kulum ja rendikulud, aparaatidele ja seadmete soetamiseks või kasutamiseks vastavalt nende kasutusajale projektis (kuni 70% projekti abikõlblikest kuludest);
- kulud sisseostetud uuringutele, tehnilisele teabele ja sisseostetud või litsentseeritud patentidele ning kulud projekti elluviimisega otseselt seotud konsultatsioonidele ja muudele sarnastele teenustele. (kuni 70% projekti abikõlblikest kuludest);
- kulud materjalidele ja tarvikutele;
- toetuse kasutamisest teavitamisega seotud kulud vastavalt struktuuritoetuse andmisest ja kasutamisest teavitamise määrusele;
- "Tulumaksuseaduse" § 48 lõike 4 tähenduses erisoodustusena käsitatav kulu;
- VKE jaoks on lisaks abikõlblikud projekti käigus tekkiva tööstusomandi õiguste omandamisega seotud kulud vastavalt üldisel grupierandi määruse artiklile 33, välja arvatud tööstusomandi õiguste jõushoidmise ja võimaliku vaidlusmenetlusega seotud kulud.
 
Toetuse määrad/tingimused:
- eeluuring kuni 300 000 krooni;
- rakendusuuring või tootearendus 500 000 - 50 000 000 krooni;
- sõltuvalt toetuse otstarbest 35-75% abikõlblikest kuludest.
 

Taotlusi võetakse vastu jooksvalt.
Täpsemat infot tootearenduse toetuse kohta saab aadressilt:
 
III. Rahvusvaheline tootearendus koostöö MANUNET – tootlikkuse arendamine

IV. Arengufond

V. Euroopa Patendiameti (EPO) töövahend IPscore patentide väärtuse hindamiseks

 Konsultatsioon
 Toetused
 Hinnapäring
 
 Seadusandlus
 Patendivolinikud


 pealehele  
 Tina 26, 10126 Tallinn, Eesti; asukoht vt. siit
 tel: +372 6 033 260; faks: +372 6 033 261
 e-mail: koitel@koitel.ee või saada e-mail siit
© Koitel 2000-2015