Patendibüroo Koitel

Pühadetervitus!
 
 LEIUTIS
 
patent
 kasulik mudel
 KAUBAMÄRK
 
domeeninimi
 geograafiline tähis
 TÖÖSTUSDISAINI-
 LAHENDUS
 
 KONSULTATSIOON
 TOETUSED
 HINNAPÄRING
 PARTNERLUS
 
 KONTAKT
 
blanketid
 seadusandlus
 patendivolinikud
Kaubamärk (igapäevases ärialases keelekasutuses ka kui bränd) on toote ja/või teenuse tähis, mida nii füüsiline kui juriidiline isik kasutab majandustegevuses oma kaupade või teenuste erista­miseks teiste isikute samaliigilistest kaupadest või teenustest.
Kaubamärgile õiguskaitse saamiseks tuleb Patendiametile esitada kaubamärgi registreerimistaotlus koos kaubamärgi kujutise/nimetusega ning kaupade ja/või teenuste loeteluga. Kaubamärgi registreerimine tagab selle omanikule ainuõiguse registreeritud tähise kasutamiseks registreeritud valdkondades (teatud juhtudel on õiguskaitse tagatud ka üldtuntud, kuid registreerimata kaubamärgile - üldtuntust peab aga tõestama).
Kaubamärgina kaitstav tähis peab olema graafiliselt kujutatav (sõna või sõnad, kujutised, ruumilised kujutised, sõna ja kujutise kombinatsioonid, tähtede kombinatsioonid, numbrite ja tähtede kombinatsioonid). Kaubamärk ei tohi olla eristusvõimetu, kirjeldav (koosneda ainult kaupade või teenuste liiki, hulka, otstarvet jms omadusi näitavatest tähistest), eksitav kaupade või teenuste liigi, hulga, otstarbe jms omaduste suhtes. 
Kaubamärgitaotlusele õiguskaitse andmiseks teostab Patendiamet ekspertiisi, mille tulemusena selgitatakse välja, kas kaubamärk ei riku varasemate õiguste omanike huve/õigusi ning ei ole vastuolus kaubamärgiseaduses sätestatud kaubamärkide regist­reerimisest keeldumiste teiste alustega. Ekspertiisi kestvus Patendiametis kestab 15-18 kuud. 
Registreeritud kaubamärgi õiguskaitse algab taotluse esitamise hetkest ning see kehtib 10 aastat alates registreerimiskuupäevast. Kaubamärgi kehtivust on võimalik korduvalt pikendada järgmisteks 10-aastasteks perioodideks. Registreeritud kaubamärgi hoiatustähistena kasutatakse tähist ® või TM.
Eesti Vabariigi kaubamärgiseadus hakkas kehtima 1992. aastal.
 Kaubamärk
 Domeeninimi
 Uued .ee
 domeenireeglid
 Geograafiline tähis
 Õiguskaitse
 võimalused
 Seadusandlus
 Patendivolinikud


 pealehele  
 Tina 26, 10126 Tallinn, Eesti; asukoht vt. siit
 tel: +372 6 033 260; faks: +372 6 033 261
 e-mail: koitel@koitel.ee või saada e-mail siit
© Koitel 2000-2015